Juridische informatie en privacy-beleid

JURIDISHE INFORMATIE EN PRIVACY-BELEID

Deze site is eigendom van « Paola's Birmese »

Sitenaam : http://www.paolasburmese.be
Eigenaar : Paola ZAPPA
E mailadres : paolaz@skynet.be
Technisch verantwoordelijke : Serenina STEVANATO

E mail : sstevanato@skynet.be

Host van de website : Nuxit.com


Persoonsgegevens
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeercomputergebruik, bestanden en vrijheden heeft de gebruiker recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die hem betreffen.
Om het uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met de eigenaar van de site.

Cookies
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat er tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie in zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd.
Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert, maar wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de website.
De gebruiker kan deze cookie uitschakelen via de instellingen in zijn browsersoftware (en loopt het risico dat de pagina niet correct wordt weergegeven).

Intellectuele eigendom
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website, is verboden en zou een inbreuk vormen die bestraft kan worden door de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Hetzelfde geldt voor alle databanken die op de website verschijnen en die beschermd zijn door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting in de Intellectuele Eigendomswet (CPI) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de juridische bescherming van databanken.

De merken van de websitebeheerder en zijn partners, evenals de logo’s die op de site verschijnen, zijn geregistreerde handelsmerken (al dan niet semi-figuratief).

Hyperlinks
Gebruikers die de website bezoeken, kunnen geen hyperlink naar deze sites plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de exploitant van de website.

Geschillen
Bij betwisting wordt de rechtbank van Brussel bevoegd verklaard.